Adatkezelési Tájékoztató – vélemények, fotók és videók beküldése

Kedves Vásárlónk!

Tájékoztatjuk Önt, hogy a társaságunk részére képmását tartalmazó fényképe megküldésével adatkezelés valósul meg a társaságunk részéről. 

Jelen tájékoztató azt a célt szolgálja, hogy bemutassa milyen célból, időtartamban és jogalapon kezeli társaságunk személyes adatait, és milyen lehetőségekkel rendelkezik a személyes adataikhoz fűződő joga érvényesítése érdekében.

Jelen tájékoztató kizárólag az Ön által küldött fényképére vonatkozik, további esetlegesen kezelt személyes adatai kezelésére az itt elérhető tájékoztató szolgál:

 1. Az adatkezelés célja és jogalapja
 1. Az adatkezelés céljai:

Személyes adatait a forgalmazott termékeink reklámozásának, népszerűsítésének céljából kezeljük. 

 1. Az adatkezelés jogalapjai:
 1. A GDPR 6. cikk (1) bek. a) pontja, vagyis az adatkezelőre hozzájárulása

Tájékoztatjuk, hogy hozzájárulását jogosult bármikor visszavonni. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét. 

A fentieken felüli egyéb célból, illetve egyéb jogalapon történő adatkezelés szükségességének felmerülése esetén társaságunk egyedileg, az adatkezelés megkezdését megelőzően tájékoztatja az érintettet a végezni kívánt adatkezeléssel kapcsolatos minden fontos információról és az azzal kapcsolatos jogairól.

 1. A kezelt személyes adatok köre

Tájékoztatjuk, hogy kizárólag a képmását, mint személyes adatot kezeljük hozzájárulása alapján. A társaságunk által megvalósított további adatkezelésre vonatkozó tájékoztatónkat honlapunkon éri el. 

 1. Az adatkezelés időtartama

Tájékoztatjuk, hogy képmását tartalmazó fényképét 5 évig tároljuk, ezt követően az megsemmisítésre kerül. 

 1. Adatfeldolgozás, adattovábbítás

Tájékoztatjuk, hogy hozzájárulása alapján képmását a társaság Facebook oldalán, weboldalán és hirdetéseiben nyilvánosságra hozhatja, felhasználhatja, amely által az a nagy nyilvánosság előtt elérhető válik. Tájékoztatjuk, hogy képmása mellett a társaságunk egyéb személyes adatát nem tünteti fel.

 1. Az érintett jogai és jogérvényesítési lehetőségei
 1. Az érintett jogai:
 1. Az érintett jogosult arra, hogy társaságunkból visszajelzést kapjon arra nézve, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha folyamatban van, akkor tájékoztatást kapjon a kezelt adatairól, és az adatkezelést érintő minden releváns információról.
 2. Az érintett kérheti, hogy az társaságunk indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat. Figyelembe véve az adatkezelés célját, az érintett kérheti személyes adatainak kiegészítését.
 3. Az érintett kérheti személyes adatainak törlését, kivéve, ha az adatkezelés szükséges a társaságunk jogi kötelezettségeinek teljesítéséhez, jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez. Társaságunk a személyes adatot indokolatlan késedelem nélkül törli, ha az adat kezelése jogellenes, az hiányos, vagy téves, az adatkezelés célja megszűnt, vagy a tárolás határideje lejárt, illetve azt bíróság vagy hatóság elrendelte, illetve törlése a társaságunkra vonatkozó, jogszabályban foglalt kötelezettség teljesítéséhez szükséges.
 4. Tájékoztatjuk, hogy hozzájárulását bármikor visszavonhatja. Amennyiben az adatkezelésnek nincs más jogalapja, a visszavont hozzájárulással érintett személyes adatot töröljük. Amennyiben a hozzájárulás visszavonása jogkövetkezménnyel jár, erről társaságunk a hozzájárulás kérését megelőzően részletesen tájékoztatja.
 5. Jogosult arra, hogy kérésére korlátozzuk az adatkezelést, ha
 • vitatja a személyes adatok pontosságát – a pontosság ellenőrzéséhez szükséges ideig;
 • az adatkezelés jogellenes, de ellenzi az adatok törlését és a felhasználás korlátozását kéri;
 • társaságunknak már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de igényli azokat jogi igényének előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy
 • tiltakozik adatainak közérdekből vagy társaságunk, illetve harmadik személy jogos érdekén alapuló kezelése ellen.

A korlátozás ideje alatt társaságunk a személyes adatokat a tároláson kívül más célra nem használhatja.

Jogainak gyakorlása esetén megvizsgáljuk kérelmét, és a szükséges intézkedéseket megtesszük, és ezekről, illetve ezek elmaradásának indokairól, valamint a jogorvoslat lehetőségeiről a kérelem kézhezvételét követő egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet.

 1. Jogérvényesítés:

Adatkezeléssel kapcsolatos kérelmét a [email protected] e-mail címen, vagy székhelyünkre címzett postai küldemény formájában jelentheti be.

Jogainak megsértése esetén székhelyünk szerint illetékes törvényszékhez vagy – választása szerint – a lakóhelye, ennek hiányában pedig tartózkodási helye szerint illetékes törvényszékhez fordulhat.

Továbbá panasszal fordulhat a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet Fasor 22/c.), és vizsgálatot kezdeményezhet arra hivatkozással, hogy személyes adatok kezelésével kapcsolatban jogsérelem következett be, vagy annak közvetlen veszélye áll fenn.

Privacy Preferences
When you visit our website, it may store information through your browser from specific services, usually in form of cookies. Here you can change your privacy preferences. Please note that blocking some types of cookies may impact your experience on our website and the services we offer.